Inne skuteczne lekarstwa

Inne skuteczne lekarstwa

Należy wiedzieć, że szczególnie intensywne napady można opanować domięśniowym zastrzykiem z valium lub środków przeciwbólowych (np. visceralgin, dolosal). Jeśli atak nie ustępuje pod wpływem omawianych medykamentów, można zastosować jednorazowo do-ustnie propranolol lub sibelium. Będziemy o nich jesz-cze mówić j ako o zasadniczych środkach zapobiegaw-czych.

Najnowsza generacja leków anty migrenowych. Analog serotoniny – sumatriptan (imigran) – zachował jej korzystne działanie. Działa bardzo selek-tywnie na receptory 5HT-1 serotoniny, usytuowane w tętnicach opon mózgowych i mózgu, i zapobiega ich rozkurczaniu, które jest źródłem bólów migrenowych. Przeprowadzone próby wykazały, że dzięki imigrano- wi można całkowicie opanować aż 70 procent najcię-ższych napadów migreny – i to bardzo szybko, jeśli tyl-ko zastosować zastrzyki 6-8 mg. Podawana doustnie dawka 100 mg jest równie skuteczna, lecz działa znacznie wolniej.

Leki wspomagające środki antymigrenowe W połączeniu ze środkami uśmierzającymi ból sto-suje się często kofeinę, która przyspiesza wchłanianie ergotaminy. Aby uniknąć mdłości i wymiotów dodaje się metoclopaminę i domperidon, a inne składniki ma-ją na celu zmniejszenie niepokoju towarzyszącego na-padom.

Jak z tego widać, ilość leków możliwych do zastoso-wania w trakcie napadu jest bardzo duża i ciągle ro-śnie. Cierpiący na migrenę musi stosować te leki nie częściej niż trzy razy w roku. Jeśli napady występują częściej niż raz w miesiącu, należy rozpocząć leczenie prewencyjne.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW