Konieczność badań psychologicznych

Konieczność badań psychologicznych

Konsultacja psychologiczna powinna być dla chore-go na migrenę okazją do refleksji nad jego dotychcza-sowym życiem. Dzięki niej pacjent często zdaje sobie sprawę z powiązania konkretnego wydarzenia z pier-wszymi atakami migreny. Odkrycie takich uwarunko-wań choroby stanowi początek refleksji, pierwszy krok na drodze do zrozumienia swego stanu.

Rozmowa z pacjentem pozwala psychologowi przeprowadzić analizę jego osobowości i nie traktować migreny w sztucznym od niej oderwaniu. Zasadniczą sprawą jest to, by chory został wysłu-chany. Zawsze jest z tego bardzo zadowolony, a czasem nawet odczuwa ulgę, gdy już opowie o swych do-legliwościach, o bólu, lękach, po prostu o swym życiu.

Pewien jubiler, pan M. B., przyszedł do nas w sprawie, jak mówił, nasilających się ataków migreny. Jego historia była jasna, a on sam robił wrażenie od-prężonego, tak że lekarz nie skierował go już do psy-chologa. To sam pacjent o to poprosił, bo wiedział, że jego znajomy korzystał z tej możliwości. U psychologa długo opowiadał o swym życiu, zawodzie, nadziejach, rozczarowaniach – i wyszedł bardzo usatysfakcjono-wany, nie poprosiwszy nawet o lekarstwo na swą mig-renę! Konsultacja ta była dla tego pana jedynie pretek-stem do opowiedzenia o sobie i bycia wysłuchanym.

Psycholog wysłuchuje tego wszystkiego, co nie zo-stało najczęściej opowiedziane przez całe życie danej osoby. Zwykła rozmowa, o ile jest dobrze przeprowadzona i prawidłowo zinterpretowana, bardzo często pozwala zrozumieć przyczynę wystąpienia migreny.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW