Leczenie psychoterapeutyczne

Leczenie psychoterapeutyczne

Czasami leczenie to ma na celu złagodzenie bólów głowy, innym zaś razem – zmniejszenie niepokoju i lę-ków towarzyszących migrenie. Może też chodzić o od-działywanie na podświadomość, w której nieustannie zmagają się nasze zwierzęce popędy z zakazami cywi-lizacyjnymi.

Na czym polegają techniki relaksacyjne? Chodzi w nich przede wszystkim o to, by złagodzić działanie stresu, który powoduje, że organizm znajduje się w ciągłym pogotowiu, co wyraża się stałym na-pięciem mięśni. Chory na migrenę reaguje na stresy mocniej niż inni ludzie. Napięcie obejmuje prawie wy-łącznie mięśnie szyi, głowy i czoła, potęgując zarówno niepokój, jak i bóle migrenowe. Tworzy się błędne koło.

Techniki relaksacyjne mają wpływ na sferę emocjo-nalną, powodując jednocześnie rozluźnienie mięśni. Najczęściej stosowany jest trening Schultza (z warian-tem Jacobsona). Joga łączy relaksację z nauką kontro-lowania własnego organizmu, poczynając od mięśni

i obwodowych naczyń krwionośnych (etap I i II) po-przez rytm serca, oddychanie, ruchy narządów tra-wiennych, aż po krążenie mózgowe. Na etapach I i II niepokój maleje, następnie, gdy chodzi o podstawowe funkcje organizmu, znów rośnie. Jest to etap, poprze-dzający zwykle ustępowanie objawów migreny. Relak- sacj a ma zawsze zbawienny wpływ na stan psychiczny pacjenta, zmniejsza jego niepokój, ale często przynosi rozczarowanie, gdy chodzi o symptomy migreny. Można temu zaradzić, stosując technikę zwaną biofeed- back.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW