Nie negując doniosłości badań radiologicznych

Nie negując doniosłości badań radiologicznych

Mimo że gruźlica pierwotna, zwłaszcza płuc, w większości przypadków daje dyskretne objawy fizyczne lub przebiega bezobjawowo, wywiady w zestawieniu z obrazem klinicznym i zmianami radiologicznymi pomagają w rozpoznaniu gruźlicy. Odczyny tuberkulinowe zostały już omówione. W tym miejscu należy jeszcze raz podkreślić, że nie wOlno rozpoznać lub wykluczyć gruźlicy bez prawidłowego wykonania odczynu tuberkulinowego oraz jego analizy.

Nie negując doniosłości badań radiologicznych w rozpoznawaniu gruźlicy dziecięcej, należy podkreślić, że rozpoznawanie gruźlicy na podstawie zmian radiologicznych, bez uwzględnienia badań klinicznych i dodatkowych jest błędem. Dlatego też konieczna jest ścisła współpraca pediatry z radiologiem. W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie zdjęć tomograficznych.

W każdym przypadku podejrzanym o gruźlicę należy ‚wykonać badanie mi-krobiologiczne na obecność prątków: z popłuczyn żołądka lub wydzieliny z oskrzeli w gruźlicy płuc, płynu mózgowo-rdzeniowego przy podejrzeniu gruźliczego zapalenia opon mózgowych i mózgu. W przypadkach o innym umiejscowieniu procesu — z płynów wysiękowych, moczu, treści rozmiękająćych węzłów chłonnych obwodowych lub z materiału pobranego przez biopsję. Badanie mikrobiologiczne należy wykonać metodą bezpośrednią, za pomocą posiewów oraz próby biologicznej.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW