Psychologia a migrena

Psychologia a migrena

Psycholog musi spojrzeć na daną osobowość w kontekście biograficznym, rodzinnym, społecznym. Poza analizą osobowości, test Rorschacha pozwala wydobyć bardziej specyficzne elementy osobowości, nie ujawnione w trakcie rozmowy, a mające duże zna-czenie dla diagnozy i leczenia.

Świadczy o tym przypadek chorej na migrenę Deni- seD.,u której test skierował naszą uwagę na dwa pun-kty. U młodej, wesołej kobiety, z którą było nader łatwo nawiązać kontakt, test ujawnił agresywność i problemy emocjonalne, nie uwidaczniające się przy powierzchownym z nią zetknięciu. Dzięki temu mo-gliśmy jej powiedzieć, że najprawdopodobniej miała ja-kieś bardzo bolesne przeżycie. I wtedy dopiero opowie-działa nam o przerwaniu ciąży przed kilkoma laty,

o którym nigdy nikomu nie mówiła. Było to dla niej zbyt przykre wspomnienie. Migreny, jakie zaczęły ją wówczas trapić, wynikały z poczucia winy. Jako rodzaj kary skierowała przeciwko sobie agresję, jakiej sama uprzednio doznała.

Sam fakt zajęcia się tym dotychczas przemilczanym problemem znacznie pomógł naszej pacjentce, gdyż znalazła dogodną okazję wypowiedzenia tego, co wtedy czuła – mając świadomość, że jest po prostu wysłuchi-wana, a nie oceniana. W ten sposób zrozumiała przy-czyny i sens swoich migren, co miało duże znaczenie w procesie leczenia.

A oto inny przykład, który pokazuje, że test Rors- chacha może dostarczyć danych istotnych przy wybo-rze strategii terapeutycznej. Pięćdziesięcioośmioletni M. M. zgłosił się do nas, ponieważ jego napady unie-możliwiały mu pracę nauczyciela. Ze wstępnej rozmowy z nim dowiedzieliśmy się, że w dzieciństwie bardzo przeżywał brak porozumienia z rodzicami, a następnie – konflikty między jego żoną a matką. Test Rors- chacha wykazał, że M. M. posiada osobowość emocjo-nalnie dziecinną i że jego życie uczuciowe skłonne jest do stanów obsesyjnych. Ataki migreny spełniały u nie-go funkcję kompensacyjną.

W tym przypadku nie można było działać zbyt zdecydowanie. Oznaczałoby to odebranie pacjentowi możliwości psychicznej samoobrony i mogłoby prowa-dzić do stanu depresyjnego. Trzeba było zastosować te-rapię możliwie łagodną, aby osiągnąć stopniową po-prawę i połączyć ją z życzliwą pomocą psychiatryczną.

One Response to “Psychologia a migrena”

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW