Terapie behawioralne

Terapie behawioralne

Techniki te nie odwołują się do podświadomości, lecz opierają się na założeniu, że objawy patologiczne wynikaj ą z błędnego sposobu opracowywania informa-cji przez mózg. Migrenę, której prawie zawsze towa-rzyszy lęk, można odeń uniezależnić lub lęk ten zaha-mować. Terapie behawioralne, prowadzone przez doświadczonych specjalistów, są czasami bardzo sku-teczną bronią przeciwko migrenom. Należy do nich biofeedback – terapia wprowadzona przez Amerykanów i stosowana w Vichy od dziesięciu lat. Jej ideą jest kontrolowanie własnych funkcji życiowych (ciśnienia tętniczego, rytmu serca itd.), pod warunkiem, że dy-sponujemy możliwością ich pełnej oceny.

Przy pomocy przyrządów elektronicznych badamy parametry, na które chcemy wpływać, i przetwarzamy je na sygnały dźwiękowe lub graficzne, odpowiednio słyszalne przez mikrofon albo obserwowane przez pa-cjenta na ekranie. Bodźce te przyczyniają się do pozys-kania świadomości własnego ciała i możliwości pozy-tywnego nań oddziaływania.

Metoda ta pozwala na ilościową regulację reakcji biologicznych. U chorych na migrenę stosowana jest w celu zmniejszenia bolesnego napięcia mięśni szyi i czoła oraz unormowania krążenia mózgowego. Biofeedback mięśniowy przetwarza bioprądy elektryczne pochodzące z mięśni na głośny dźwięk ciągły, który pacjent stara się zmniejszyć, odprężając się. Jeżeli mu się to udaje, to znaczy, że zwiększa w so-bie umiejętność zrelaksowania się.

Biofeedback naczyniowy. Kontrolujemy stan krą-żenia, stale mierząc temperaturę skroni i palców, któ-ra jest ściśle z nim związana. Rozszerzenie naczyń wpływa na podniesienie tej temperatury, a zwężenie – obniża ją. Stopniowo uczymy pacjenta, jak może kon-trolować swoją temperaturę i jednocześnie krążenie. Jeżeli, w wyniku odpowiedniego postępowania, uda mu się poruszyć punkt na ekranie, to zdobędzie wiedzę

o tym, co trzeba robić, by wpływać na własne krążenie mózgowe i zablokować napad migreny na samym jej początku. Często pacjent nabywa dzięki tej terapii od-ruch automatycznej samokontroli i napady ustępują.

Są jednak chorzy, którym się to nie udaje. I dlatego potrzebna jest selekcja, pozwalająca na wykrywanie osób nadających się do leczenia metodą biofeedback. Selekcję tę przeprowadzamy stosując aparat „spektra-lny” pod nazwą Sereme. Pozwala on oceniać postępy, uzyskane w trakcie pierwszego i drugie seansu. Cza-sami biofeedback bywa uzupełnieniem innej terapii, pozwalającym ją ograniczyć i skrócić.

Najcenniejsze w tej metodzie jest to, że pozwala ona choremu na samodzielne leczenie się nie uzależniając go od lekarza i leków. Dzięki samokontroli istotnie zwiększają się szanse całkowitego wyzdrowienia.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW