Testy psychologiczne

Testy psychologiczne

Każdy z tych testów daje możliwość badania innej dziedziny osobowości i dlatego każdy ma inny zakres. Zwykle wobec chorych na migrenę posługujemy się tes-tem Rorschacha, szwajcarskiego lekarza. Test został opracowany w 1920 roku.

Test projekcyjny Rorschacha. Test ten, znany też pod nazwą „testu kleksów”, po-zwala na najbardziej szeroką ocenę osobowości pacjen-ta. W trakcie jego przeprowadzania używa się plansz, na których widnieją plamy, a polecenie brzmi: „Proszę powiedzieć, co pokazują kolejne obrazy, do czego są podobne”. Badanemu pozostawia się znaczną inicjaty-wę, po wyjaśnieniu, że nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi.

Notowany jest czas, zużyty przez pacjenta na udzie-lenie odpowiedzi, oraz jego ewentualne komentarze i sposób zachowania. Czasami konieczne jest wymu-szenie na pacjencie sprecyzowania odpowiedzi. Na ko-niec przeprowadzana jest próba wyborów pozytywnych i negatywnych.

Test trwa około godziny, po czym zaczyna się praca nad jego wyinterpretowaniem. Ustalany jest psycho- gram, który podsumowuje zasadnicze informacje i pozwala na ich liczbową ocenę. Otrzymane wyniki ilościowe mogą zostać porównane z normą, wyznaczoną na podstawie średniej z wyników badania dużej grupy osób zdrowych.

Następnie przechodzimy do analizy jakościowej, opartej głównie na rozpatrywaniu reakcji, wywołanej przez kolejne plansze, takiej jak: odmowa interpretacji przedstawionej figury, niepewność, zbyt długi czas potrzebny na odpowiedź. Ta analiza służy psychologowi do oceny przystosowania pacjenta do rzeczywistości, obrazu własnego „ja”, stosunku do autorytetów itd.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW